JS二维数组和稀疏数组

二维数组

 • 示例代码var arr = [[0,1],[2,3],[3,4]];
 • 遍历示例代码:
  for(var i=0; i<arr.length; i++){
    // 一维
    var row = arr[i];
    for(var j=0; j<row.length; j++){
      // 二维
      consolelog(row[j])
    }
  }
  
 • 用处:用于2D平面计算等…

稀疏数组

 • 概念:稀疏数组并不含有从0开始的连续索引.一般length属性值比实际元素个数打
 • 常见代码:
  // 定义数组长度但没有实际值
  var arr = new Array(30);
  // 更改数组长度
  arr.length = 100;
  // 留空数组
  var arr = [,,];
  
分享 二维码
分类:代码笔记
标签:
还没有评论


在此输入评论..
0/100